Wypełnij formularz,

skontaktujemy się z Tobą!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
(pełna treść klauzuli dostępna tutaj).


Nikomu nie udostępnimy Twoich danych.
Polityka prywatność.

Kur­sy ogól­ne na­sta­wio­ne są na wszech­stron­ny roz­wój wszyst­kich spraw­no­ści ję­zy­ko­wych tj.: pi­sa­nia, mó­wie­nia, słu­cha­nia, czy­ta­nia, nie­zbęd­nych do po­ro­zu­mie­wa­nia się w ję­zy­ku ob­cym wc wszyst­kich sy­tu­acjach co­dzien­nych i za­wo­do­wych.

Ofer­ta szko­le­nio­wa za­wie­ra wie­le opcji pro­gra­mo­wych, do­sto­so­wa­nych do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb każ­de­go Klien­ta. Na pod­sta­wie ana­li­zy po­trzeb oraz in­dy­wi­du­al­nych ocze­ki­wań Klien­ta, opra­co­wy­wa­ne są opty­mal­ne roz­wią­za­nia or­ga­ni­za­cyj­ne oraz pro­gra­mo­we.

Ofer­ta szko­le­nio­wa Ef­fec­ti­va za­wie­ra wie­le opcji pro­gra­mo­wych do­sto­so­wa­nych do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb Klien­ta in­sty­tu­cjo­nal­ne­go, jak np.: kur­sy ogól­ne z ele­men­ta­mi ko­mu­ni­ka­cji w śro­do­wi­sku pra­cy, konw­cr­sa­cy­-j­ne, eg­za­mi­na­cyj­ne, kur­sy spe­cja­li­stycz­ne.

Prze­ła­ma­nie ba­rie­ry ko­mu­ni­ka­cyj­nej po­przez róż­no­rod­ne ćwi­cze­nia. Ro­zwi­ja­nie umie­jęt­no­ści wy­gła­sza­nia opi­nii, bra­nia udzia­łu w dys­ku­sji, ro­zu­mie­nia i pi­sa­nia dłuż­szych tek­stów.

Ofer­ta biu­ra tłu­ma­czeń zo­sta­ła zbu­do­wa­na spe­cjal­nie dla Pań­stwa po­trzeb, obej­mu­jąc za­rów­no tłu­ma­cze­nia pi­sem­ne jak i ust­ne, zwy­kłe i spe­cja­li­stycz­ne dla klien­tów in­dy­wi­du­al­nych i bi­zne­so­wych.

Effectiva - szkoła języka angielskiego
Orzesze, Łaziska, Mikołów, KatowiceZacznij przygodę z angielskim jeszcze dziś!


Wciąż zwlekasz z rozpoczęciem nauki angielskiego w Katowicach? Mieszkasz w innym mieście na Śląsku i martwisz się dojazdem? Zanim porzucisz marzenia o doszkalaniu się, sprawdź, co możemy Ci zaoferować! Szkoła języków obcych Effectivia Katowice to szeroka oferta kursów językowych na najwyższym poziomie, również w mniejszych miejscowościach. Angielski Mikołów? Proszę bardzo! Mamy tam swoją placówkę! Wpisujesz w wyszukiwarkę szkoła językowa Orzesze? W wynikach wyszukiwania trafiasz na Effectivię. Co w przypadku, kiedy zmienisz wyszukiwanie na jeszcze inne miasto: szkoła językowa Łaziska? Effectivia też tam jest! W trosce o Twój najwyższy komfort, w naszej ofercie posiadamy również angielski z dojazdem na terenie miejscowości Katowice. Możesz zatem uczyć się języka we własnym domu. Nasz lektor dojedzie do Ciebie! Wygląda na to, że skończyły się wymówki. Mnogość możliwości pozwoli Ci wybrać najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie. Wypełnij formularz kontaktowy i poznaj więcej szczegółów na temat tego, w jaki sposób prowadzone są przez nas kursy językowe na terenie miejscowości Katowice i mniejszych miast ościennych na Śląsku.

Zainwestuj w swoich pracowników i własny biznes!


Wykwalifikowani pracownicy to podstawa sukcesu każdej firmy. Jednak w ferworze obowiązków nie każdy ma czas na nieustanne poszerzanie kompetencji, a przecież znajomość języka obcego to w dzisiejszych czasach absolutna podstawa. Angielski dla firm Katowice - ile już raz natknąłeś się na informację o kursach? Znaczący wpływ na dodatkowe umiejętności swoich pracowników może mieć nie kto inny, jak tylko pracodawca. Nasza, mieszcząca się na terenie miejscowości Katowice szkoła języków obcych oferuje także kursy językowe dla firm. Nie zwlekaj zatem ani chwili dłużej z decyzją dot. inwestycji we własny biznes! Już dziś wyślij do nas zapytanie z prośbą o ofertę, w tytule wiadomości wpisz: angielski dla firm Katowice. Określ interesujący Cię wymiar godzin, preferowane terminy zajęć, a my przygotujemy dla Ciebie korzystną propozycję. Nasz szkoła języków obcych to nie tylko Katowice, ale także Mikołów, Orzesze i Łaziska. Jeśli zatem prowadzisz działalność w jednym z tych miast, zgłoś się do nas. Na Ciebie i Twoich pracowników czeka wykwalifikowana kadra lektorów, która poprowadzi zajęcia zgodnie z Waszymi potrzebami i oczekiwaniami.

Effectivia, czyli lata doświadczenia i niezawodna kadra nauczycieli!


Wygląda na to, że decyzja została przez Ciebie już niemalże podjęta. Wciąż jednak trapią Cię wątpliwości? Zastanawiasz się, czy Effectivia to właściwy wybór, na rynku przecież tyle konkurencyjnych ofert! Pozwól, że telegraficznym skrócie przedstawimy Ci wszystko, co otrzymujesz decydując się na szkołę językową Effectivia. Wieloletnia obecność na rynku to nie tylko lata doświadczenia, ale także setki zadowolonych klientów. Nasza kadra stanowi zgrany zespół nauczycieli, którzy nieustannie się doszkalają, tak, aby każdego dnia zaskakiwać swoich uczniów nowymi zwrotami i wyrażeniami. Skuteczność nauki potwierdzają setki uczniów, którzy z naszą pomocą zdali ważne egzaminy, dostali się na zagraniczne uniwersytety i zdobyli wymarzoną pracę. Szkoła języków obcych Effectivia obecna jest w czołowych śląskich miastach, do których z pewnością zaliczają się Katowice, Mikołów, Orzesze i Łaziska. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, wyślij do nas pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub zadzwoń!

Kursy nauki języka angielskiego dla firm
Katowice, Orzesze, Łaziska, Mikołów.

Oferta szkoleniowa Effectiva zawiera wiele opcji programowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta instytucjonalnego, jak np.:kursy ogólne z elementami w środowisku pracy,
kursy specjalistyczne,
kursy egzaminacyjne,
kursy konwersayjne.


Kluczem do osiągnięcia sukcesu w realizacji Państwa sukcesów szkoleniowych jest wybór programu szkolenia. Na podstawie analizy Państwa potrzeb opracujemy program idealnie dostosowany do profilu.

Organizacja szkoleń z języka angielskiego dla firm

Na podstawie analizy potrzeb firmy oraz indywidualnych oczekiwań pracowników opracowane są optymalne „szyte na miarę” rozwiązania metodyczne i organizacyjne. W trakcie trwania szkolenia Effectiva zapewnia pełen monitoring przebiegu szkoleń, badanie efektywności, kontrolę jakości nauczania oraz motywacji uczących się.

Etap I: Planowanie szkolenia

Analiza potrzeb

Przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie rozmowy z przedstawicielem firmy określany jest cel szkolenia oraz dokonywana jest wstępna analiza potrzeb Klienta.

Test kwalifikacyjny

Uczestnicy przystępują do testu kwalifikacyjnego w wersji on – line na stronie www.effectiva.pl lub w formie testu stacjonarnego.

Test kwalifikacyjny

Przeprowadzane są indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z metodykiem, mające na celu potwierdzenie poziomu oraz ustalenie potrzeb indywidualnych uczestników szkolenia.

Podział na grupy

Na podstawie wyników testu oraz rozmów kwalifikacyjnych dokonywany jest podział na grupy.

Lekcja próbna

Odbywają się bezpłatne lekcje próbne, które mają na celu wstępne zapoznanie z proponowanymi lektorami, metodami nauczania oraz podręcznikami.

Opracowanie programu szkolenia

Na podstawie informacji o potrzebach językowych uczestników szkolenia, metodyk dobiera podręczniki oraz opracowuje ramowy program kursu. Następnie lektorzy opracowują szczegółowy rozkład materiału w swoich grupach.

Etap II: Monitorowanie frekwencji

W trakcie trwania szkolenia lektorzy zobowiązani są do prowadzenia list obecności oraz przygotowywania miesięcznych zestawień frekwencji.

Kontrola efektywności

W trakcie trwania kursów lektorzy zobowiązani są do sprawdzania postępów procesu nauczania na podstawie testów oraz egzaminów podsumowujących dany etap nauk: testy cząstkowe i semestralne, zestawienia słówek oraz zagadnień gramatycznych.

Raport semestralny z postępów

Na podstawie wyników testu semestralnego, frekwencji oraz zaangażowania poszczególnych kursantów w zajęcia, sporządzane są raporty semestralne, podsumowujące dany etap szkolenia oraz weryfikujące jego efektywność.

Kontrola jakości

W trakcie trwania kursów prowadzone są regularnie ankiety mające na celu sprawdzenie jakości kursów, ogólnego poziomu zajęć, zaangażowania lektora oraz zadowolenia uczestników. Okresowo przeprowadzane są hospitacje zajęć. Wyniki ankiet oraz hospitacji są podsumowywane i omawiane szczegółowo z lektorami.

Etap III: Podsumowanie szkolenia

Test końcowy

Na koniec szkolenia organizowany jest test końcowy przekrojowo sprawdzający wiedzę z zakresu materiału zrealizowanego podczas całości szkolenia.

Raport końcowy

Na podstawie wyników testów cząstkowych oraz testu końcowego, frekwencji oraz zaangażowania poszczególnych kursantów w zajęcia, sporządzane są raporty dla poszczególnych uczestników, opisujące ich postępy oraz poziom umiejętności.

Raport z przebiegu szkolenia

Sporządzane są także raporty końcowe, opisujące przebieg całości szkolenia oraz weryfikujące jego efektywność.

Zaświadczenia/certyfikaty

Na podstawie wyników testów, frekwencji oraz zaangażowania poszczególnych kursantów w zajęcia, sporządzane są raporty semestralne oraz końcowe, opisujące przebieg szkolenia oraz weryfikujące jego efektywność.
Raport cząstkowy oraz końcowy stanowią podstawę do wystawienia certyfikatu.Znajdziesz nas po słowach : angielski dla firm Katowice, angielski Katowice, nauka angielskiego Katowice, szkoła językowa Katowice, szkoła języków obcych Katowice.

Zaufali nam