Angielski

Niemiecki

Rosyjski

Francuski

Hiszpański

Włoski

 

Wypełnij formularz,

skontaktujemy się z Tobą!

Kur­sy ogól­ne na­sta­wio­ne są na wszech­stron­ny roz­wój wszyst­kich spraw­no­ści ję­zy­ko­wych tj.: pi­sa­nia, mó­wie­nia, słu­cha­nia, czy­ta­nia, nie­zbęd­nych do po­ro­zu­mie­wa­nia się w ję­zy­ku ob­cym wc wszyst­kich sy­tu­acjach co­dzien­nych i za­wo­do­wych.

Ofer­ta szko­le­nio­wa za­wie­ra wie­le opcji pro­gra­mo­wych, do­sto­so­wa­nych do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb każ­de­go Klien­ta. Na pod­sta­wie ana­li­zy po­trzeb oraz in­dy­wi­du­al­nych ocze­ki­wań Klien­ta, opra­co­wy­wa­ne są opty­mal­ne roz­wią­za­nia or­ga­ni­za­cyj­ne oraz pro­gra­mo­we.

Ofer­ta szko­le­nio­wa Ef­fec­ti­va za­wie­ra wie­le opcji pro­gra­mo­wych do­sto­so­wa­nych do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb Klien­ta in­sty­tu­cjo­nal­ne­go, jak np.: kur­sy ogól­ne z ele­men­ta­mi ko­mu­ni­ka­cji w śro­do­wi­sku pra­cy, konw­cr­sa­cy­-j­ne, eg­za­mi­na­cyj­ne, kur­sy spe­cja­li­stycz­ne.

Prze­ła­ma­nie ba­rie­ry ko­mu­ni­ka­cyj­nej po­przez róż­no­rod­ne ćwi­cze­nia. Ro­zwi­ja­nie umie­jęt­no­ści wy­gła­sza­nia opi­nii, bra­nia udzia­łu w dys­ku­sji, ro­zu­mie­nia i pi­sa­nia dłuż­szych tek­stów.

Ofer­ta biu­ra tłu­ma­czeń zo­sta­ła zbu­do­wa­na spe­cjal­nie dla Pań­stwa po­trzeb, obej­mu­jąc za­rów­no tłu­ma­cze­nia pi­sem­ne jak i ust­ne, zwy­kłe i spe­cja­li­stycz­ne dla klien­tów in­dy­wi­du­al­nych i bi­zne­so­wych.

Za­pra­sza­my wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych do za­pi­sa­nia się na kurs ję­zy­ka an­giel­skie­go przez Skype, na­uka an­giel­skie­go on­li­ne, ko­re­pe­ty­cje.

Aktualności


  • Rabat rodzinny!

    Dla drugiej osoby z rodziny zapewniamy 20% rabatu.

Zaufali nam