Informacje ogólne o egzaminie – FCE

 • Kursy FCE 60 godz. (45min) stanowią intensywne przygotowanie „w pigułce” do egzaminu i adresowane są do osób, które osiągnęły już poziom językowy wymagany do egzaminu FCE. Kurs, pozwoli zebrać i uzupełnić wiedzę oraz zapoznać się z technikami egzaminacyjnymi oraz typami pytań i wymogami egzaminu.
 • Kursy FCE 100 godz. (45min) adresowane są do osób o poziomie zbliżonym do egzaminu FCE, które pragną poświęcić nieco więcej czasu na uzupełnienie lub podniesienie swojej znajomości języka oraz zapoznanie się z wymogami egzaminu FCE. Pierwsza połowa kursu przeznaczona jest na wyrównanie poziomu i uzupełnienie braków, natomiast w drugim semestrze nacisk kładziony jest na techniki i metody egzaminacyjne   
 • Kursy FCE 120 oraz 140 godz. (45min) stanowią pełne 2 – semestralne, kompleksowe przygotowanie do egzaminu. Podczas pierwszego semestru nauki nacisk kładziony jest nie tyko na zabranie i uzupełnienie wiedzy ale także na rozszerzenie znajomości struktur leksykalnych i gramatycznych oraz podniesienie stopnia samodzielności językowej. W drugim semestrze nacisk kładziony jest na techniki i metody egzaminacyjne.
 • W programie każdego z kursów egzaminacyjnych przewidziano dwa egzaminy próbne, które pozwalają kandydatom zredukować stres przed właściwym egzaminem, a także wyeliminować słabe punkty oraz wybrać odpowiednią strategię. Pozytywny wynik obu egzaminów próbnychgwarantuje 100%  zdawalności na egzaminie.

Ramowy program kursu

Struktury gramatyczne:

 • tworzenie pytań, opisywanie uczuć i odczuć, przymiotniki -ing/-ed,
 • czasy teraźniejsze – powtórzenie,
 • stopniowanie przymiotników,
 • czasy przeszłe narracyjne,
 • mowa zależna i niezależna,
 • słowotwórstwo,
 • czas present perfect,
 • konstrukcje used to/would,
 • czasowniki modalne w czasie teraźniejszym,
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,
 • formy czasu przeszłego,
 • czasowniki modalne w czasie przeszłym – dedukowanie, krytykowanie,
 • przedimki a i the,
 • wyrażenie obowiązku: have to, must, need,
 • zdania warunkowe,
 • wyrażanie przypuszczeń, stawianie hipotez.
 • strona bierna i czynna,
 • czasowniki frazowe (phrasal verbs).

Zakres tematyki: mówienie/słuchanie/czytanie/pisanie:

 • środki transportu, opisywanie podróży,
 • praca i czas wolny – powtórzenie struktur leksykalnych,
 • sport,
 • opisywanie wyglądu zewnętrznego i cech charakteru,
 • nauka i technologia – rozwój współczesnego świata,
 • relacje międzyludzkie: miłość, małżeństwo, rodzina,
 • edukacja: szkoła, wykształcenie i nauczanie,
 • przedstawienie opinii,
 • dawanie rad, rozwiązywanie problemów,
 • rozrywka, spędzanie czasu wolnego,
 • moda i ubrania,
 • zdrowie i części ciała człowieka,
 • jedzenie – restauracje i gotowanie,
 • zakupy i pieniądze,
 • zjawiska pogodowe i klęski naturalne,
 • media – telewizja, radio i prasa,
 • opisywanie miejsc (okolicy),
 • fauna i flora,
 • przestępstwa i prawo,
 • różnice pomiędzy językiem mówionym a pisanym.

Cel kursów FCE jest:

 • zebranie i uzupełnienie wiedzy z zakresu gramatyki,
 • zapoznanie ze strukturą egzaminu, typami pytań, technikami egzaminacyjnymi,
 • rozwinięcie umiejętności płynnego wykorzystania dość szerokiego zakresu struktur gramatycznych i leksykalnych, komunikowania  się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego, wychwytywania głównych i mniej ważnych punktów wypowiedzi ustnych i pisemnych, jak również informacji szczegółowych pisania różnych typów tekstów argumentujących, opisujących czy relacjonujących przebieg zdarzeń.